Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측ðÊý ¾¨ÃôÀ̾¢

¦ÅôÀÁ¡É, þÕñÎ ¸¢¼ìÌõ Á¨Æ측ðÊý ¾ÃôÀ̾¢ ¦ÀÕõÀ¡Öõ §ÁÄ¢ÕóРŢØõ Áà þ¨Ä¸Ç¡§Ä§Â ¬ÉÐ. ´Ç¢Ò¸¡¾ ¿¢ÆÄ¡É þôÀ̾¢ Á¨Æ측ðÎî ÝÆÄ¢ø ´Õ Ó츢ÂÁ¡É «í¸õ.

Á¨Æ측ðÊý ¾¨ÃôÀ̾¢Â¢§Ä§Â Áð̾ø ÁüÚõ «Ø̾ø §À¡ýÈ Ó츢ÂÁ¡É ¦ºÂø¸û ¿¼ì¸¢ýÈÉ. þôÀ̾¢Â¢ÖûÇ â墨측ǡý¸Ùõ, À¡ìËâ¡ì¸Ùõ þÈóЧÀ¡É ¾¡Åà ÁüÚõ Å¢Äí̸Ǣý ¯ÚôÒ¸¨Çî º¢¨¾òÐ «Ø¸î¦ºöÐ, ÅÇÕõ ¾¡ÅÃí¸ÙìÌ ¯ÃÁ¡¸ Á¡üÚ¸¢ÈÐ. Ý⠴Ǣ¢ýÈ¢ ¿¢ÆÄ¢§Ä§Â þÕó¾¡Öõ Á¨Æ측ðÊý ¾¨ÃôÀ̾¢ ÅÉ ¯Â¢÷îÝÆÄ¢ø ´Õ Ó츢ÂÁ¡É «í¸Á¡Ìõ.

¬¨É, ¸¼õ¨À Á¡ý, º¢Úò¨¾, ÒÄ¢ §À¡ýÈ ¯ÕÅ¢ø ¦Àâ ÀÄŨ¸Â¡É Å¢Äí̸û Á¨Æ측ðÊý ¾¨ÃôÀ̾¢Â¢ý ¾¡ý ºïºÃ¢ì¸¢ýÈÉ.


PHOTOS FROM THE RAINFOREST FLOOR

Rainforest tree
Rainforest tree

(Malaysia)

Liana wrapped around a rainforest canopy tree
Liana wrapped around a rainforest canopy tree

(Belize)


Roots of a strangler fig

(Indonesia)


Rainforest creek

(Suriname)

Borneo rainforest
Borneo rainforest

(Malaysia)

Osa Peninsula rainforest
Osa Peninsula rainforest

(Costa Rica)

Rainforest in Chambura Gorge
Rainforest in Chambura Gorge

(Uganda)

Borneo rainforest
Borneo rainforest

(Malaysia)


Looking up the trunk of a giant Ceiba tree
(Costa Rica)

Tropical rainforest in the Osa Peninsula
Tropical rainforest in the Osa Peninsula

(Costa Rica)

Buttress roots of a canopy tree
Buttress roots of a canopy tree

(Malaysia)

Tropical rainforest in the Osa Peninsula
Tropical rainforest in the Osa Peninsula

(Costa Rica)


Buttress roots of an Amazon rainforest tree


Buttress root of a canopy tree in the rainforest of Barro Colorado Island
(pan01-0698)


Giant Dipterocarp tree

(Indonesia)


Forest of Brownsberg

(Suriname)


Sumatran rainforest

(Indonesia)


Sumatran rainforest

(Indonesia)


Rainforest creek

(Suriname)


Gunung Leuser rain forest

(Indonesia)


Canopy tree and a liana

(Suriname)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler