Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측ðÊø §¾¡ýÈ¢ Á¨Èó¾ ¿¡¸Ã¢¸í¸û

þýÚ ¸¡ðÊø ź¢ìÌõ ÀÆíÌÊ¢É÷¸û ¦ÀÕõÀ¡Öõ º¢Ú ÌÊ¢ÕôҸǢÖõ, §Åð¨¼Â¡Ê¸Ç¡¸×õ Å¡ú¸¢ýÈÉ÷. ¬É¡ø Àñ¨¼Â¸¡Äò¾¢ø Áò¾¢Â «¦ÁÃ¢ì¸ À̾¢¸Ç¢ø ¯ûÇ Á¨Æ측ΠÁüÚõ «¾¨É «Îò¾ôÀ̾¢¸Ç¢ø Á¡Â¡, þý¸¡ «Š¦¼ì §À¡ýÈ Á¢¸ôÀƨÁÂ¡É ¿¡¸Ã¢¸í¸û ¾¨Æò§¾¡í¸¢ þÕó¾É. ŢﻡÉò¾¢Öõ, ºã¸ «¨ÁôÀ¢Öõ ¯Â÷ó§¾¡í¸¢ þÕó¾ þô¦ÀÕ¿¡¸Ã¢¸í¸û ÀÊôÀÊ¡¸ Á¨Èó¾¾ý ¸¡Ã½í¸Ç¢ø ´ýÚ ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ã§Â. Ó츢ÂÁ¡¸ Á¡Âý ¿¡¸Ã¢¸ò¾¢ý Å£úìÌ Ó츢Â측ýí¸û ¸¡¼Æ¢ôÒ, Áñ «Ã¢ôÒ, Áì¸û¦¾¡¨¸ ¦ÀÕì¸õ, ÌÊ¿£÷ ¾ðÎôÀ¡Î §À¡ýȨŧ ±É ¿õÀôÀθ¢ÈÐ.


PHOTOS OF RAINFOREST RUINS


Ta Prohm; Cambodia
(Cambodia)

Ruins of Tikal protruding from the rainforest
Ruins of Tikal protruding from the rainforest

(Guatemala)


Ta Prohm; Cambodia
(Cambodia)


Ta Prohm; Cambodia
(Cambodia)

Tikal
Tikal

(Guatemala)

Tikal
Tikal

(Guatemala)

Machu Picchu
Machu Picchu
Inca ruins
Location: Machu Picchu

(Peru)

Tikal
Tikal

(Guatemala)

Tikal
Tikal

(Guatemala)

Men's Pavilion at Wat Phou
Men's Pavilion at Wat Phou

(Laos)

Tikal
Tikal

(Guatemala)


Angkor Wat
(Cambodia)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler