Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측θû ²ý Ó츢ÂòÐÅõ Å¡öó¾¨Å?

þôÒŢ¢ý ¯Â¢÷îÝÆìÌ Á¨Æ측θǢý §º¨Å Á¢¸×õ «ò¾¢Â¡Åº¢ÂÁ¡ÉÐ.

Á¨Æ측θû:
  • ÀÄÅ¢¾Á¡É ¾¡ÅÃí¸ÙìÌõ Å¢Äí̸ÙìÌõ ¯¨ÈÅ¢¼Á¡¸¢ÈÐ;
  • ¯Ä¸¢ý ¾ðÀ¦ÅôÀ¿¢¨Ä¨Â ¿¢¨Ä¿¢Úòи¢ÈÐ;
  • ¦ÅûÇõ, ÅÈ𺢠ÁüÚõ Áñ½Ã¢ôÀ¢Ä¢ÕóÐ À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ;
  • ÀÄÅ¢¾ ãÄ¢¨¸¸û ÁüÚõ ¯½Å¢üÌ ãÄ¡¾¡ÃÁ¡¸ þÕ츢ÈÐ;
  • ÀÆíÌÊ¢ÉÕìÌ ¯¨ÈÅ¢¼ÁǢ츢ÈÐ; ÁüÚõ
  • ¿¡õ ¦ºýÚ À¡÷òÐ þÂü¨¸¨Â ú¢òÐ Á¸¢Æ×õ, ÅÉò¨¾ôÀü颃 «È¢¨Åô¦ÀÚõ þ¼Á¡¸×õ ¾¢¸ú¸¢ÈÐ.


RAINFOREST PHOTOS


Rain forest canopy as viewed from the treetops

(Malaysia)


Namorona River in Ranomafana

Birdnest fern in the rainforest canopyGunung Leuser Rain Forest

(Indonesia)

View up at the rainforest canopy in the Venezuelan Amazon
View up at the rainforest canopy in the Venezuelan Amazon

(Venezuela)


Rainforest and the Tembeling River

(Malaysia)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler