Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측θû ÀÄÅ¢¾Á¡É ¯Â¢Ã¢Éí¸ÙìÌ ¯¨ÈÅ¢¼Á¡¸¢ÈÐ

±ñ½¢Ä¼í¸¡ «Ã¢Â Å¢¾Á¡É, «Æ¢Ôõ ¾Õš¢ÖûÇ ¾¡ÅÃí¸û ÁüÚõ Å¢Äí̸Ǣý ¯¨ÈÅ¢¼Á¡¸ Á¨Æ측θû ¾¢¸ú¸¢ÈÐ. þ측θû «Æ¢ì¸ôÀ𼾡ø þù×¢âÉí¸Ç¢ø ÀÄ þù×ĸ¢Ä¢ÕóÐ ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ «üÚô§À¡öÅ¢ð¼É. Á¨Æ측θǢø Å¡Øõ ÀÄ ¯Â¢Ã¢Éí¸û «íÌ ÁðΧÁ Å¡úžü¸¡É ¾¸Å¨ÁôÒ¸¨Çô ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ. Á¨Æ측θ§Ç þÅüÈ¢ý Å£Î. ¸¡ð¨¼ «Æ¢ôÀ¾¡ø þ¨Å ¾ÁРţ𨼠þÆ츢ýÈÉ. Å£ÊÆó¾ þÅü¨È, Á¢Õ¸ì¸¡ðº¢º¡¨Ä¢ø ¨ÅòÐ À¡Ð¸¡ôÀÐ ¿¢Ãó¾Ãò¾£÷Å¡¸¡Ð.
RAINFOREST PHOTOS


Silverback gorilla

(Gabon)


OrchidYoung lowland gorilla

(Gabon)


Flatid leaf bugs (Phromnia rosea)


The Green Basilisk (Basiliscus plumifrons) is found on the Atlantic slope of Costa Rica
The Green Basilisk (Basiliscus plumifrons) is found on the Atlantic slope of Costa RicaPetter's Chameleon (Furcifer petteri) [female]Madagascar day gecko (Phelsuma madagascariensis)Red and yellow bromeliad

Orangutan at Sepilok
Orangutan at Sepilok

(Malaysia)


Mama Orangutan Carrying Baby

(Indonesia)


Brookesia peyrierasi chameleon in handShadow of a gecko on a sunlit leafFemale Crowned lemur (Eulemur coronatus)Female Common Brown Lemur (Eulemur fulvus)Uroplatus fimbriatus gecko on Nosy MangabeCalumma Parsoniia (Andasibe)White-faced capuchinWild red ginger flowers
Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler