Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측θû ¿£÷ÍÆüº¢¨Â º£÷ ¦ºö ¯¾×¸¢ÈÐ

¿£ÃÉÐ, ¿¢Äõ ÁüÚõ ¿£÷¿¢¨Ä¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¬Å¢Â¡¸¢Ôõ, ¾¡ÅÃí¸û ¾¡õ

§Åâɡø ¯È¢ïº¢Â ¿£¨Ã þ¨Ä¢ø ¯ûÇ Ññ½¢Â ШÇ¢ý š¢ġ¸ ¦ÅÇ¢§ÂüÚž¡Öõ, ¾¡ÅÃí¸û ÍÅ¡º¢ôÀ¾¡Öõ ÅÇ¢Áñ¼Äò¨¾ «¨¼¸¢ÈÐ. À¢ý «§¾ ¿£÷ ¾¢ÕõÀ×õ ÀÉ¢, Á¨Æ š¢ġ¸ ¿¢Äò¾¢ü§¸ Å󾨼¸¢ÈÐ. þЧŠ¿£÷îÍÆüº¢ ±ÉôÀÎõ. Á¨Æ측θû þó¿£÷ÍÆüº¢Â¢ø ¦ÀÕõÀíÌ Å¸¢ì¸¢ÈÐ. þõÁ¨Æ측θǢĢÕóÐ ¸¡üÈ¢ø ¦ÅÇ¢§ÂÕõ ®ÃôÀ¾õ Á¨Æ §Á¸í¸û ¯ÕÅ¡¸ì ¸¡Ã½Á¡¸¢ÈÐ. þõÁ¨Æ§Á¸í¸û Á£ñÎõ Á¨Æ¸¡Î¸Ç¢§Ä¦Â Á¨Æ¨Âô ¦À¡Æ¢¸¢ýÈÉ. «§Áº¡ý ¸¡Î¸Ç¢ø þùÅ¡È¡¸ 50-80 Å¢Ø측Π®ÃôÀ¾õ «ôÀ̾¢Â¢§Ä§Â ¿¢¨Äò¾¢Õ츢ÈÐ.

Á¨Æ측θÙõ ÁüÈ Å¨¸Â¡É ¸¡Î¸Ùõ «Æ¢ì¸ôÀΞ¡ø Å¡ÔÁñ¼Äò¾¢üÌî ¦ºøÖõ ®ÃôÀ¾õ ̨ȸ¢ÈÐ. þ¾É¡ø Á¨ÆÔõ ̨ȸ¢È¡Ð þÐ º¢Ä§Å¨Ç¸Ç¢ø ÅÈ𺢨ÂÔõ ²üÀÎòи¢ÈÐ.


RAINFOREST PHOTOS

Fast-flowing creek forming the border of Bwindi park
Fast-flowing creek forming the border of Bwindi park

(Uganda)


Rainforest creek in Gunung Leuser

(Indonesia)

Amazon rainforest and cattle pasture
Amazon rainforest and cattle pasture

(Brazil)

Danum river in Borneo
Danum river in Borneo

(Malaysia)

Mist rising from the Borneo rainforest
Mist rising from the Borneo rainforest

(Malaysia)

Storm over the Amazon
Storm over the Amazon

(Brazil)

Waterfall in Bwindi
Waterfall in Bwindi

(Uganda)

Rainstorm over the Amazon
Rainstorm over the Amazon

(Brazil)

Storm over the Amazon's agricultural landscape
Storm over the Amazon's agricultural landscape

(Brazil)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler