Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측θû Áñ½Ã¢ô¨Àò ¾Î츢ÈÐ

Á¨Æ측ðÊÖûÇ ÁÃí¸û ÁüÚõ À¢È ¾¡ÅÃí¸Ç¢ý §Å÷¸û «íÌûÇ Áñ¨½ þÚ¸ô ÀüȢ¢ÕôÀ¾¡ø Áñ, Á¨Æ ÁüÚõ ¦ÅûÇò¾¢É¡ø «ÊòÐî ¦ºøÄôÀÎÅÐ ¾Îì¸ôÀθ¢ÈÐ. ÁÃí¸û ¦Åð¼ôÀΞ¡Öõ ¸¡Î¸û ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ «Æ¢ì¸ôÀΞ¡Öõ ¯ÂÃÁ¡É À̾¢¸Ç¢ÖûÇ ÅÇÁ¡É Áñ Á¨Æ¿£Ã¡ø ¾¡úÅ¡É À̾¢¸ÙìÌ «ÊòÐøÄôÀθ¢ÈÐ. þЧŠÁñ½Ã¢ôÀ¡Ìõ.


RAINFOREST PHOTOS


Aerial view of erosion in western Madagascar (Flight from Tana West)Jungle lining the Panama Canal near BCI
(pan01-0661)

Rugged forest mountains of Borneo
Rugged forest mountains of Borneo

(Malaysia)


Rain forest along the Bohorok River

(Indonesia)


Plane view of deforestation-induced erosion in Madagascar (Flight from Tana West)Buttress root of a canopy tree in the rainforest of Barro Colorado Island
(pan01-0698)


Rainforest creek

(Suriname)

Borneo rainforest
Borneo rainforest

(Malaysia)

Forest along bank of Tambopata river
Forest along bank of Tambopata river
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Buttress roots of a giant rainforest canopy tree

(Malaysia)


Aerial view of erosion in Madagascar (Flight from Tana West)Airplane view of the Manambolo River (Manambolo)
Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler