Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측θû «Æ¢ÅÐ ±¾É¡ø?

´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ÍÁ¡÷ 20000 º.¸¢.Á£. ÀÃôÀÇÅ¢ÖûÇ Á¨Æ측θû ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ «Æ¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ. «íÌÅ¡Øõ ¯Â¢Ã¢Éí¸û ¡×õ «Õ¸¢ÖûÇ ¸¡ðÎôÀÌò¢¸ÙìÌ ¾ïºõ Ò¸§Å¡ «øÄÐ ¯Â¢Ã¢Æ츧š ¦ºö¸¢ýÈÉ. Á¨Æ측θû «Æ¢ì¸ôÀÎÅР¡áø ¦¾Ã¢ÔÁ¡?

þó¾ þÂü¨¸î ¦ºøÅò¨¾ «Æ¢ôÀÐ ÁÉ¢¾÷¸§Ç. ±¾ü¸¡¸?
    • ¦ÅðÎÁÃò¦¾¡Æ¢Ö측¸, ±Ã¢ôÀ¾ü¸¡É ÁÃì¸ð¨¼¸¨Ç ¦ÀÚžü¸¡¸.

    • ¸¡ð¨¼ «Æ¢òÐ «ó¾ þ¼ò¾¢ø Ţź¡Âõ ¦ºöžü¸¡¸.

    • Å¡Æ þ¼Á¢øÄ¡¾ ²¨Æ ±Ç¢Â Ţź¡Â¢¸Ç¢ý ÌʧÂüÈò¾¢ü¸¡¸.

    • ¦Àâ «ÇÅ¢ø ¸¡ø¿¨¼ôÀñ¨½¸û «¨ÁôÀ¾ü¸¡¸.

    • ¸¡ð¨¼ «Æ¢òÐ º¡¨Ä¸¨Ç «¨ÁôÀ¾ü¸¡¸.
RAINFOREST DEFORESTATION PHOTOS

Geometric patterns of deforestation
Geometric patterns of deforestation


Charred and still smoking forest in Laos
Charred and still smoking forest in Laos

(Laos)

Deforestation for a rubber plantation in Laos
Deforestation for a rubber plantation in Laos

(Laos)

Lone Brazil nut tree left standing in a deforested area
Lone Brazil nut tree left standing in a deforested areaOil palm plantation with the rainforest of Gunung Leuser National Park in the background

(Indonesia)

Fallen tree limbs from an attempt to slash-and-burn an area of rain forest for agricultural use (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Fallen tree limbs from an attempt to slash-and-burn an area of rain forest for agricultural use

(Indonesia)


Airplane view of peatland being drained and cleared in Borneo


Newly cleared section of Amazon forest
Newly cleared section of Amazon forestShifting cultivation by the Trio tribe in the rainforest of Southern Suriname

(Suriname)** The vast majority of scientists believe that human activities are contributing to climate change.

Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler