Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측ðÊø §ÅÇ¡ý¨Á

´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ Àøġ¢Ãì¸½ì¸¡É ¨Áø¸û ÀÃôÀ¢Ä¨Áó¾ Á¨Æ측ðÎôÀ̾¢¸û Ţź¡Âõ ÁüÚõ Àñ¨½¸û «¨ÁôÀ¾ü¸¡¸ ¾¢Õò¾¢Â¨Áì¸ôÀθ¢ÈÐ. ²¨Æ Ţź¡Â¢¸Ùõ Àñ½¡ðÎ ¿¢ÚÅÉí¸Ù§Á þ¾üÌì ¸¡Ã½õ.

¸¡ðÊý «Õ¸¢Öõ ¸¡ðÎìÌû§ÇÔõ ź¢ìÌõ ²¨Æ ±Ç¢Â Áì¸ÙìÌ ¾Áì¦¸É ºÃ¢Â¡É Å¢¨Ç¿¢Äí¸û ²Ðõ þøÄ¡¾ ¸¡Ã½ò¾¡ø Á¨Æ측θ¨Ç «Æ¢ò§¾ Ţź¡Âõ ¦ºöÔõ ÝÆø ²üÀθ¢ÈÐ. þÅ÷¸û ÁÃí¸¨Ç ¦ÅðÊ, ¾¡ÅÃí¸¨Ç ±Ã¢òÐ ¸¡ðÎìÌ Áò¾¢Â¢ø §¾¨ÅÂ¡É ¦ÅüÈ¢¼ò¨¾ ¯ÕÅ¡ì̸¢È¡÷¸û. À¢ýÉ÷ «ôÀ̾¢Â¢ø Ţź¡Âõ ¦ºö¸¢È¡÷¸û. µÃ¢Õ ¬ñθÙìÌôÀ¢ý «ôÀ̾¢Â¢ÖûÇ Áñ ÅÇÁüÚô§À¡Å¾¡ø §ÅÚ ´Õ ¸¡ðÎôÀ̾¢¨Â «Æ¢òÐ ±Ã¢òÐ «ùÅ¢¼ò¾¢ø Ţź¡Âõ ¦ºöÂò¦¾¡¼í̸¢È¡÷¸û.

þÐ ´ÕŨ¸Â¢ø Á¨Æ측ðÊý þÆôÀ¢üÌ ¸¡Ã½Á¡¸ þÕó¾¡Öõ Ţź¡Âò¨¾§Â ¦¾¡Æ¢Ä¡¸ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ Á¢¸ô¦Àâ Àñ½¡ðÎ ¿¢ÚÅÉí¸Ç¡§Ä§Â Á¢¸ôÀÃó¾ Á¨Æ측θû «Æ¢ì¸ôÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. §º¡Â¡ À£ýŠ §¾¡ð¼í¸Ù측¸ «§Áº¡ý Á¨Æ측θû ¦ÀÕÁÇÅ¢ø «Æ¢ì¸ôÀðÎÅ¢ð¼Ð.


RAINFOREST PHOTOS

Soy field abutting against tropical forest
Soy field abutting against tropical forest


Oil palm plantations in Malaysian Borneo
Oil palm plantations in Malaysian Borneo

(Malaysia)

Aerial view of estuary, forests, and agriculture
Aerial view of estuary, forests, and agriculture

(Costa Rica)

Aerial view of an oil palm plantation and a heavily logged natural forest
Aerial view of an oil palm plantation and a heavily logged natural forest

(Malaysia)

Soy and forest in the Amazon
Soy and forest in the AmazonNew oil palm development in forest bordering Gunung Leuser National Park

(Indonesia)

Slash-and-burn agriculture in the rainforest of Borneo (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Slash-and-burn agriculture in the rainforest of Borneo

(Indonesia)

Large-scale soy fields in the southern Amazon
Large-scale soy fields in the southern AmazonAerial view of spiny forest of Andohahela and sisal
Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler