Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측ðÊø ¸¡ø¿¨¼ôÀñ¨½¸û

Á¨Æ측ðÎôÀ̾¢¸û «Æ¢óÐ §À¡Å¾üÌ ÁüÚ¦Á¡Õ ¸¡Ã½õ ¦ÀÕ¸¢ÅÕõ ¸¡ø¿¨¼ôÀñ¨½¸û. «§Áº¡ý ¸¡Î¸û «Æ¢ì¸ôÀðÎ «íÌ þ¨È측¸ ¸¡ø¿¨¼ôÀñ¨½¸û «¨Áì¸ôÀθ¢ÈÐ. «¾¢¸ ¸¡ø¿¨¼¸¨Ç ÅÇ÷ôÀ¾ü¸¡¸ Àñ¨½Â¢ý ÀÃôÀÇ× Å¢Ã¢Å¡ì¸ôÀθ¢ÈÐ. þ¾É¡ø Á¨Æ측θû ¿¡ÙìÌ¿¡û «ÇÅ¢ø ̨ÈóЦ¸¡ñ§¼ ÅÕ¸¢ÈÐ.


RAINFOREST PHOTOS

Pasture and legal forest reserve near the Arc of Deforestation in the Brazilian Amazon
Pasture and legal forest reserve near the Arc of Deforestation in the Brazilian Amazon


Cattle
Cattle


Herd of cattle in the Amazon
Herd of cattle in the Amazon


Cattle and birds
Cattle and birds


Patchwork of legal forest reserves, pasture, and soy farms in the Brazilian Amazon
Patchwork of legal forest reserves, pasture, and soy farms in the Brazilian Amazon


Cow in the Pantanal
Cow in the Pantanal
Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler