Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


Á¨Æ측ðÊø º¡¨Ä¸û

Á¨Æ측θǢø º¡¨Ä¸û «¨ÁôÀ¾¡ø «Ð §À¡¸ÓÊ¡¾ Àø§ÅÚ þ¼í¸ÙìÌ «¨ÉÅÕõ ¦ºýÚ ÅÕžüÌ ÅÆ¢ÅÌ츢ýÈÐ. þЧŠ«ì¸¡ðÊý º£ÃƢŢüÌ ¸¡Ã½Á¡¸¢ÈÐ. À¢§Ãº¢Ä¢ø «§Áº¡ý ¸¡ðÊý ÌÚ째 ¸ð¼ôÀð¼ ¦¿Îﺡ¨Ä¢ɡø ¸¡ðÎôÀ̾¢Â¢ø Áì¸û ÌʧÂÈ×õ, ¦ÅðÎÁÃò¦¾¡Æ¢ø «¾¢¸Ã¢ì¸×õ, ¸¡ðÊüÌ¡ó¾Á¡É ¿¢Äí¸¨Ç Àø§ÅÚ Áì¸û ¨¸Â¸ôÀÎò¾×õ ÅÆ¢§¸¡Ä¢ÂÐ. ¬ôÀ¢Ã¢ì¸¡Å¢ø ¸¡ðÊÛû§Ç «¨Áì¸ôÀð¼ º¡¨Ä¸û ¾¢ÕðΧÅ𨼨 «¾¢¸Ã¢ì¸î¦ºö¾Ð.


RAINFOREST PHOTOS


Damage from a graphite mine near Mantandia


Charred savanna
Charred savanna

(Guatemala)

Bulldozers in the field near a tract of forest
Bulldozers in the field near a tract of forest

(Gabon)


Mining road

(Suriname)

Logging road in Borneo
Logging road in Borneo

(Malaysia)

Logging truck carrying timber out of the Malaysian rainforest
Logging truck carrying timber out of the Malaysian rainforest

(Malaysia)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler