Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


¸¡¼Æ¢ò¾Ä¢ø ²ú¨Á¿¢¨Ä¢ý ÀíÌ

²ú¨Á ¸¡Î¸û º£ÃÆ¢óÐ §À¡Å¾¢ø ¦ÀÕõÀíÌ Å¸¢ì¸¢ÈÐ. ¯Ä¸¢ø Á¨Æ측θû ²¨Æ ¿¡Î¸Ç¢§Ä§Â ÀÃÅ¢ ¸¡½ôÀθ¢È¡Ð. þ측θ¨ÇîÍüÈ¢ Å¡Øõ Áì¸û ¾ÁÐ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢üÌ ¸¡ð¨¼§Â º¡÷ó¾¢Õì¸ §¿÷¸¢ÈÐ. ¿¸Ãí¸Ç¢ø Å¡Øõ Á츨Çô§À¡Ä þÅ÷¸ÙìÌ «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢üÌò§¾¨ÅÂ¡É «ÊôÀ¨¼ ź¾¢¸û ܼ ¸¢¨¼ôÀ¾¢ø¨Ä. ¸¡ð¨¼§Â º¡÷ó¾¢ÕìÌõ Áì¸Ç¢ý ÅÇ÷ìÌ ¾Ìó¾ Á¡üÚ ²üÀ¡Î¸û ¦ºö¾¡ø ÁðΧÁ Á¨Æ측ðÊ º£ÃÆ¢¨Å ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ ¸ðÎôÀÎò¾ ÓÊÔõ.RAINFOREST PHOTOS

Fuel wood cut from the Java jungle (Java)
Fuel wood cut from the Java jungle

(Indonesia)

Barefoot rainforest guide
Barefoot rainforest guide

(Gabon)


Girl looking out a window of a hut in a village in the Tsaranoro Valley


Abandoned homestead in deforestated area (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Abandoned homestead in deforested area

(Indonesia)


Tsianaloka village children on banks Manambolo (Manambolo)Children in Tsianaloka (Manambolo)
Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler