Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


º£ÃÆ¢ó¾ Á¨Æ측θ¨Ç Á£Ç¨Áò¾ø

±ïº¢ÔûÇ Á¨Æ측θ¨Ç À¡Ð¸¡ìÌõ §Å¨Ç¢ø º£ÃÆ¢ó¾ Á¨Æ측ðÎôÀ̾¢¸¨Ç «õÁñÏìÌ¡ó¾Á¡É ÁÃí¸¨ÇÔõ, ¦ºÊ¸¨ÇÔõ ¿ðÎ Á£Ç¨Áò¾ø «Åº¢Âõ. ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ «Æ¢óЧÀ¡É ´Õ ¯Â¢÷îÝÆ¨Ä ÁÚÀÊÔõ «§¾§À¡ø ¾¢ÕõÀì ¦¸¡ñÎÅÕÅÐ þÂÄ¡¾ ¸¡Ã¢Âõ. ±É¢Ûõ º£ÃÆ¢ì¸ôÀð¼ À̾¢ §ÁÖõ º£ÃƢ¡ÁÖõ, «¾¨ÉÂÎò¾ôÀ̾¢¸û «Æ¢ì¸ôÀΞ¢Ä¢ÕóÐõ Á£Ç¨ÁôÒôÀ½¢¸û ¯¾×õ. «ì¸¡ðÎôÀ̾¢Â¢ø ¦¾ýÀÎõ ÁÃõ, ¦ºÊ, ¦¸¡Ê¸¨Ç ¿¡üÚôÀñ¨½Â¢ø ¨ÅòÐ ÅÇ¡÷òÐ À¢ýÒ º£ÃÆ¢ó¾ À̾¢¸Ç¢ø ¦ºýÚ ¿Îž¢ý ãÄõ «ôÀ̾¢¨Â Á£Ç¨Áì¸ ÓÊÔõ.


RAINFOREST PHOTOS

Baby orangutan learning the ropes at the Orangutan Care Centre and Quarantine in Pangkalan (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Baby orangutan learning the ropes at the Orangutan Care Centre and Quarantine in Pangkalan

(Indonesia)

Teak tree nursery (Toraja Land (Torajaland); Sulawesi)
Teak tree nursery

(Indonesia)


Teak tree farm


Hardwood canopy tree seedlings at reforestation project in Tanjung Puting National Park (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Hardwood canopy tree seedlings at reforestation project in Tanjung Puting National Park

(Indonesia)

Young teak trees (Sulawesi (Celebes))
Young teak trees

(Indonesia)


Mama Orangutan Carrying Baby

(Indonesia)

Villager employed as a conservation worker at a reforestation project in Tanjung Puting National Park (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Villager employed as a conservation worker at a reforestation project in Tanjung Puting National Park

(Indonesia)


Orphaned Orangutan drinking milk while another looks onClose up face shot of baby gorilla feeding from bottle

(Gabon)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler