Á¨Æ측θû
Trouble reading? Install this font.


þÂü¨¸î ÍüÚÄ¡

¿¡õ ¦ºøÖÁ¢¼ò¾¢ý ÍüÚîÝÆÖìÌ ±ó¾Å¢¾ò¾£íÌõ þ¨Æ측Áø þÂü¨¸¨Â ú¢òÐ, ¯ûé÷Å¡º¢¸¨ÇÔõ «íÌ ¿¢Ä×õ ¸¡Ä¡º¡Ãò¨¾Ôõ Á¾¢òÐ, Ìô¨À¸¨ÇÔõ ¾¢ýÀñ¼í¸¨ÇÔõ Å£º¢ ±È¢Â¡Áø, «ùÅ¢¼ò¾¢ý «¨Á¾¢¨Âì ̨Ä측Áø ¿¡õ Åó¾ Íŧ¼ ¦¾Ã¢Â¡Áø ¾¢ÕõÀ¢î¦ºøÅÐо¡ý þÂü¨¸î ÍüÚÄ¡. À¡Ð¸¡ì¸ôÀð¼ þ¼í¸Ç¢ý ´Õ º¢Ú À̾¢ ÍüÚÄ¡Å¢ÉÕ측¸ ¾¢ÈóÐÅ¢¼ôÀðÊÕìÌõ. þ¾É¡ø «ÃÍìÌõ «ó¾ þ¼ò¨¾ ÀáÁâÀ¾üÌõ §¾¨ÅÂ¡É ÅÕÅ¡¨Â ®ð¼ÓÊÔõ. ±É¢Ûõ þùŨ¸Â¡É þ¼í¸Ç¢ø ÍüÚÄ¡ôÀ½¢¸û þÂü¨¸Â¢ý ¾ý¨Á¨Âì ̨Ä측Áø ºð¼¾¢ð¼í¸ÙìÌðÀðÎ, Á¢Ìó¾ ¸ðÎ째¡ôÒ¼ý ¿¼óЦ¸¡ûÙ¾ø «Åº¢Âõ. þøÄ¡Å¢Êø, ¸¡Äô§À¡ì¸¢ø «ó¾ þ¼õ «¾ý «Æ¨¸Ôõ, ź£¸Ãò¨¾Ôõ, ¾É¢ò¾ý¨Á¨ÂÔõ þÆóРŢÎõ.


RAINFOREST PHOTOS


Camping in the Amazon rainforest

Tracking chimps in the jungles of Kibale forest in Uganda
Tracking chimps in the jungles of Kibale forest in Uganda

(Uganda)


Jungle Lodge restaurant at Tangkahan

(Indonesia)

Spiral staircase leading up canopy tower
Spiral staircase leading up canopy tower
Location: Manu National Park in the Rainforest of Peru

(Peru)

In search of gorillas in Bwindi
In search of gorillas in Bwindi

(Uganda)


Platform in the flooded swamp forest

Kapok (Ceiba) tree canopy observation platform
Kapok (Ceiba) tree canopy observation platform
Location: Manu National Park in the Rainforest of Peru

(Peru)


Boatload of tourists going up the Tembeling River

(Malaysia)


Indigenous park guard on forest patrol

(Suriname)


Trail in Montagne d'Ambre

Platform in the rainforest canopy

Tourists watching a forest elepahnt in Gabon
Tourists watching a forest elepahnt in Gabon

(Gabon)

Guides and tourists leaving Bwindi
Guides and tourists leaving Bwindi

(Uganda)Á¨Æ측θ¨ÇôÀüÈ¢ ŢƢôÒ½÷× ²üÀÎòОü¸¡¸×õ, ¸øÅ¢ Ò¸ðΞü¸¡¸×õ þíÌ ¾ÃôÀðÎûÇ Å¢ÅÃí¸¨Ç þÄ¡À §¿ì¸Á¢ýÈ¢ À¾¢ôÀ¢ì¸ ¯Ã¢¨ÁÂÇ¢ì¸ôÀðθ¢ÈÐ. ±É¢Ûõ À¾¢ôÀ¢ø mongabay.com Á¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀ𼾡¸ ÌÈ¢ôÀ¢Î¾ø «Åº¢Âõ.

¸¡Î ÁüÚõ ¸¡ð΢÷¸¨ÇôÀüȢ ¬÷Åò¨¾ ²üÀÎòÐÅÐõ, ÍüÚîÝÆø º¡÷ó¾ À¢Ãɸ¨ÇôÀüÈ¢Ôõ ŢƢôÒ½÷¨Å ²üÀÎòÐÅЧÁ mongabay.com ý Ó츢ÂìÌȢ째¡û. þó¾ þ¨½Â ¾Çò¾¢ø ¯ûÇ «¨ÉòРŢÅÃí¸Ùõ Rhett Butler ¬ø ±Ø¾ôÀð¼¨Å.

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒ À. ¦º¸¿¡¾ý

NCF-India
NCF-Western Ghats
NCF-India Blog


Ó¸ôÒ | À¢Ê±ô | †¢ó¾¢ | §¸ûÅ¢¸û | ¬í¸¢Äõ

©2011 Rhett Butler